Дорама Великий защитник / Biao Men

Сюжет:

Эпоха Синьхайской революции, история повествует о Лю Ань Шуне. Нравственный и верный, с обострённым чувством справедливости, он предан своему брату и невесте. Политическая ситуация нестабильна. Его учитель, Мастер Дай, решает отдать замуж свою дочь Дай Рон за Лю Ань Шуня. Но всё пошло не по плану. (с)dorama

В ролях:

Wallace Huo as Liu An Shun
Jia Qing as Lu Yao Ting
Li Jian as Li Xi Ping
Liu Yi Han as Dai Rong
Dang Hao as Shan Mao
Ni Da Hong as Lu Zong Shan
Wang Qing Xiang as Dai Hai Chen
Zhang Shi Ya as Xiao Lan (Dai Rong and Xi Ping’s daughter)
Yang Shuo as Tong Ha
Kang Kai as E’erhe
Guo Xiao Feng as Zhang Rui He